СУ „Летец Христо Топракчиев” - гр. Божурище

СУ „Летец Христо Топракчиев” - Нова сграда, ул. „Иван Вазов” №10, гр. Божурище, общ. Божурище

СУ „Летец Христо Топракчиев” - Стара сграда, ул. „Иван Вазов” №10, град Божурище

СУ „Летец Христо Топракчиев” - Начален етап, ул. „Здравец” №5, град Божурище

Физкултурен салон към СУ „Летец Христо Топракчиев, ул. „Иван Вазов” №10, град Божурище