Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради

В контекста на европейския преход към зелена икономика и за постигане на предложената от ЕК цел за намаляване на емисиите с поне 55% до 2030 г., ЕС трябва да намали емисиите на парникови газове от сградите с 60%, потреблението на енергия с 14% и разходите за отопление и охлаждане с 18%. Секторната оценка показва, че 93% от жилищните сгради в България не са енергийно ефективни, а 66 865 многофамилни сгради имат нужда от енергийно обновяване, според разработената Дългосрочна стратегия на България, приета от Министерския съвет с Протокол № 8. от 27.01.2021 г. и съгласно Директива (ЕС) 2018/844. 

Досега моделът за енергийно обновяване в България се прилагаше при 100% финансова и административна подкрепа. Резултатът е по-малко от 3000 сгради, обновени с обществени средства от националния бюджет и европейско финансиране. Изчисленията показват, че при тази скорост ще трябват 200 години, за да се обновят всички нуждаещи се сгради. 

Затова е належаща трансформация на модела за ускоряване на процесите на енергийно обновяване на сградния фонд. Промяната на политиката в това отношение е инициирана с Националния план за възстановяване и устойчивост (NRRP) и призовава за „преход от съществуващия модел за енергийна ефективност на многофамилни сгради, който се основава на 100% публично финансиране, към пазарно ориентиран модел с участие на собствениците, бизнеса и публичните власти”. Най-необходимите реформи – обслужване на „едно гише“ (OSS), дефиниция за енергийна бедност, законодателни промени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), фигурират в Плана, а инвестиционният компонент предвижда постепенно увеличаване на финансовото и организационното участие на собствениците. 

На територията на София в рамките на проекта SHEERenov (H2020) бе разработен и тестван иновативен (за България) модел за предоставяне на интегрирани услуги за обновяване на жилища, адаптиран към работещи решения от най-добрите европейски практики, а именно Естония и Унгария. Проектът SHEERenov+ (LIFE 2022) е негово естествено продължение, надграждайки вече постигнатите резултати. Крайната цел на проекта е значителното повишаване на мащаба на енергийното обновяване в българския жилищен сектор, подпомагайки създаването на мрежа от общински OSS, работещи на бизнес принцип и предлагащи пълен набор от услуги за енергийна ефективност. 

Дейностите по проекта ще се извършват в градовете София, Пловдив, Габрово, Стара Загора, Бургас и Русе, осигурявайки предоставянето на интегрирана услуга за обновяване на домове в цялата страна.

Координатор на проекта е Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, с партньори Българо-австрийска консултантска компания (БАКК), ЕВН Топлофикация, „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ” ЕООД, Българо-румънска търговско-промишлена палата, Община Габрово, „ПРОБУЖДЕНИЕ“ ЕООД, ФИАБЦИ България.

Съфинансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито CINEA могат да носят отговорност за тях.