Българска телеграфна агенция, гр.София

Българска телеграфна агенция, гр.София:

Административна сграда на БТА, гр.София, СО - Район „Средец“, бул.„Цариградско шосе“ №49