Сертификат за енергиийни характеристики

Сертификатът за енергийни характеристики може да се издаде както на съществуваща сграда (сграда, въведена в експлоатация) така и на нова сграда след завършване на строителството на сградата преди въвеждането й в експлоатация.

Съгласно националното законодателство: Не се издава сертификат за енергийни характеристики на съществуваща сграда при въвеждане в експлоатация, след извършване на:  ֎ реконструкция, ֎ основно обновяване, ֎ основен ремонт или ֎ преустройство.

Сертификат за енергийни характеристики на нова сграда се издава, когато тя е изградена в съответствие с проектните параметри за енергийна ефективност, постигнатите енергийни характеристики на сградата в процеса на строителство са еднакви или по-добри от проектните и сградата отговаря на нормативно определения минимален клас на енергопотребление за нови сгради. Тази информация експертите извличат от пълната документация на проекта и използваните материали, за които се представят декларации за съответствие или други релевантни документи.