„СЕВТ”АД, гр.Казанлък

Завод за производство на технически текстил „СЕВТ”АД, гр.Казанлък