Детска градина №11 - гр.Хасково

Детска градина №11 - сграда „Елхица“- ул.“Танкист“ №1, УПИ І, кв. 67а по РП на гр.Хасково

Детска градина №11 „Елхица“ – сграда Радост, гр.Хасково, ул. „Стефан Караджа“ №9