Обновяване на жилища

През 2012 година в РБългария стартира първият по – мащабен проект за обновяване на жилища, с бенефициент „Министерство на регионалното развитие и благоустройството” – „Енергийно обновяване на българските домове”.

През Февруари 2015 стартира и „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, която е част от Националната политика за енергийна ефективност.

В ролята ни на Проектен мениджър за Югоизточен район на планиране по проект „Енергийно обновяване на българските домове” идентифицирахме 55 сгради, от които до одобрение за финансиране бяха допуснати общо 35 сгради. Поради краткият срок, оставащ до края на проекта, някои сгради бяха прехвърлени за финансиране към „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.

Окончателният резултат от работата на Екипа на ПМ за ЮИР може да бъде определен като успешен, с оглед на обстоятелството че ЮИР е на трето място сред общо шестте района на планиране и София по брой сгради и по брой успешно приключили проекти за обновяване на МЖС, като считаме първоначално поставената цел от нашия екип за изпълнена.

Двата проекта поставиха сериозна основа в тази посока, но също така поставиха и сериозни въпроси. Един от тях е устойчив ли е този модел?!

Какви са уроците:

  • Финансовото участие на собствениците е необходима предпоставка за постигане на по-ефикасни и по-ефективни резултати от обновителните процеси. 
  • Финансовото участие на собствениците следва да бъде диференцирано, като неплатежоспособните собственици следва да получат подкрепа в нужната степен, за да не се окажат пречка за постигане на съгласие за обновяване;
  • Участие в Програми за обновяване трябва да става след изпълнение на поставени условия: като абсолютен минимум следва да бъде изпълнение на законовото изискване за поддържане на фонд „Ремонт и обновяване“, поемане на ангажименти за бъдещо съхраняване и поддържане на подобренията;
  • И накрая, но в никакъв случай не по важност, стои въпросът с повишаване информираността на собствениците относно техните задължения след обновяване на сградата!

Можете да ни потърсите за всички въпроси, свързани с настоящи и бъдещи проекти за обновяване на многофамилни жилищни сгради!