Удостоверения и сертификти

Агенция за устойчиво енергийно развитие:   

Удостоверение №00010 за вписване в регистъра на АУЕР по чл.44 от ЗЕЕ за обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради;

Удостоверение №00022 за вписване в регистъра на АУЕР по чл.60 от ЗЕЕ за обследване за енергийна ефективност на предприятия/промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление

Център за изпитване и европейска сертификация:

Сертификат № 0063 за въведена Система за Управление на Качеството по стандарт ISO 9001:2015 с предмет „Обследване, сертифициране и оценка за енергийна ефективност на сгради, промишлени системи и енергийни обекти. Техническо обследване, техническа паспортизация, инвестиционно проектиране на обекти”