За нас

Преди почти 20 години се обединихме около идеята да създадем силна и експертна структура специалисти, които да работят във всички направления, свързани с енергийна ефективност. Материята беше слабо позната в широкия експертен свят и единствено научните среди имаха възможността и знанията да творят анализи за спестяване на енергия в сгради и промишлени системи. От влизането на България в Европейския съюз изпълнението на изискванията за енергийна ефективност станаха един от основните приоритети и са в основата на много проекти.

Ние успяхме да създадем творчески колектив, предоставящ качествена техническа помощ във всички сфери на икономиката, бизнеса, експлоатацията на сгради и съоръжения, предприятия и др., както и в областта на ВЕИ /възобновяеми енергийни източници/.

Екипът на фирмата е съставен от експерти, специалисти и консултанти в областта на енергетиката, енергийната ефективност, автоматизация на енергийния мениджмънт, контрол и намаляване на вредните емисии в атмосферата. Работим и с външни консултанти, способни да удовлетворят високите изисквания, които поставяме към изпълнението на цялостната работа на фирмата при изпълнение на различните задачи.

Във времето с разширяване обхвата на нашите услуги се разшири и структурата на дружеството. В момента имаме напълно развити пет главни направления:

В Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (ДЕЕ), изм. с Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година, е заложена нова философия относно енергийната ефективност. В основата на тази философия „енергийната ефективност следва да се третира като пълноценен енергиен източник“. Това е съвършено ново прозрение за смисъла и ползите от енергийна ефективност, поради което принципът тя да се поставя на първо място при формулирането на всички нови правила за генерирането, преноса и разпределението на енергия, както и във връзка с други области на провежданата политика, е посоката на политиката, по която Европа ще върви през следващите десетилетия.

Затова нашият стремеж е с изпълнение на поставените задачи да осигурим на клиента и сигурност, че може да ни се довери за всички детайли и заедно да осъществим успешни проекти!