Техническо обследване

„Техническо обследване, техническа паспортизация, инвестиционно проектиране на обекти”:

Във връзка с изискванията на Закон за устройство на територията и Наредбите към него предлагаме следните услуги:

  1. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т. 1-5 от ЗУТ, съставяне на технически паспорт и архитектурно (екзекутивно) заснемане на сгради в експлоатация.
  2. Оценка за съответствие на част “Енергийна ефективност” на инвестиционни проекти за нови или съществуващи сгради с изискванията за енергийна ефективност /чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ/.
  3. Издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики на нови сгради преди въвеждането им в експлоатация.
  4. Проектиране и инженерингови услуги, вкл. технически проекти за изпълнение на мерки, предписани в доклад от техническо и енергийно обследване на сгради в експлоатация.