Развитие на ВЕИ проекти

  1. Консултации, подготовка, защита и реализация на проекти за производство на електроенергия от ВЕИ – фотоволтаични системи,  малки водно електрически централи, термопомпени инсталации, геотермални източници, инсталации за производство на биогаз и други.
  2. Анализи на товарови графици за потребление на електрическа енергия и инвестиционно проектиране във връзка с изграждане на фотоволтаични инсталации за производство на електричество за собствено потребление.

ВЕИ ПРОЕКТИ 2023

  • Анализ на възможностите за оползотворяване на възобновяема енергия чрез изграждане на система за производство на електрическа енергия от Фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 2 MW за „ТРАНСВАГОН“АД, гр.Бургас
  • Анализ на възможностите за оползотворяване на възобновяема енергия чрез изграждане на система за производство на електрическа енергия от Фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 1 MW за ‚фьосталпине Рейлуей Системс България“ООД, гр.София
  • Анализ на възможностите за оползотворяване на възобновяема енергия чрез изграждане на система за производство на електрическа енергия от Фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 20 MW за „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ЕАД, с.Ковачево