ОТ ВСИЧКИ НАС ЗАВИСИ РАЦИОНАЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА И СОБСТВЕНИЯ НИ ЖИЗНЕН КОМФОРТ!
АКТУАЛНО
08.03.2011 г.  
Стартира схемата "Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" на Оперативна прогама "Регионално развитие", на обща стойност 63 милиона лева.
- прочетете цялата новина

16.02.2011 г.  
Стартира обследване за енергийна ефективност на производствена база за брашно и млевни продукти находяща се в гр.София като за целта „Енерджи Сейвинг”ООД сключи договор със собствениците „София Мел”ЕАД.

Декември 2010 г.  
„Енерджи Сейвинг”ООД предаде успешно работата си по договор за обследване на промишлена система, сключен с „Булконс Първомай”АД.
- прочетете цялата новина

„Енерджи Сейвинг” ООД развива своята дейност в областта на услугите свързани с консултиране, одитиране, проектиране, управление на проекти, свързани с енергетиката, енергийната ефективност и енергийния мениджмънт на предприятия, сгради и енергийни обекти.


СЪБИТИЯ
04.11.2010 г.  
МРРБ одобри проектите по приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1:”Дребномащабни местни инвестиции”, схема BG161PO001/4.1. – 03/2010 “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”.

30.10.2010 г.  
„Енерджи Сейвинг”ООД предаде успешно работата си по договор за обследване на промишлена система, сключен с „Колев и Колев”ООД.

26.10.2010  
МРРБ одобри проектите по приоритетна ос 1: „Устойчиво интегрирано градско развитие”, операция
- прочетете още
   
Стартира програма ЕЛЕНА /ЕВРОПЕЙСКА ЛОКАЛНА ЕНЕРГИЙНА АСИСТЕНЦИЯ/ на Европейска инвестиционна банка. Какво е ЕЛЕНА прочетете тук или на www.eib.org.