ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, КАЧЕСТВО, ОБУЧЕНИЕ – ОСНОВНИТЕ СТЪПКИ НА УСПЕХА ЗА „ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ”ООД
Какво предлагаме
ЗА НАС

Дейността на фирмата се конкретизира в:
1. Консултации, инженерно проучвателни и предпроектни разработки в областта на енергийната ефективност и енергийното спестяване.
2. Решения за повишаване на енергийната ефективност при техническото и инвестиционно проектиране.
3. Консултации в областта на енергопотреблението и енергоспестяването.
4. Проектиране и инженерингови услуги;
5. Подготовка, защита и реализация на проекти за енергийно спестяване.
6.Оценка за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност/чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ/.
7. Енергийни паспорти на новопостроени сгради-процеса включва обследване за енергийна ефективност и издаване на Сертификат за енергийна ефективност, като енергийния паспорт е част от техническия паспорт на обекта.

8.Енергийни паспорти на реконструирани сгради-процеса включва обследване за енергийна ефективност и издаване на Сертификат за енергийна ефективност -категория А или Б , което позволява освобождаване от Данък сгради съгл.чл.24, ал.1, т.18 и 19 от ЗМДТ, като енергийния паспорт е част от техническия паспорт, съставен след реконструкция или обновяване на сградата.

9. Консултации, подготовка, защита и реализация на проекти за производство на електроенергия от ВЕИ-вятърни генератори, малки водно електрически централи, фотоволтаични системи и други.
Как го постигаме?

1. Чрез проучване, консултиране, модернизация/инсталиране, поддръжка, управление, мониторинг на енергийното оборудване;
2. Чрез обследване за енергийна ефективност, състоящо се в:

- Оценка на съществуващото положение и по-конкретно:
- Технико - икономическа оценка на ефективността на потребление;
- Оценка на енергийния мениджмънт
- Разработка на варианти /“Ремонт”, “Модернизация”, “Реконструкция”/
за оптимизиране разхода на електроенергия (ЕЕ) и топлинна енергия (ТЕ).
- Икономическа оценка на вариантите, изразяваща се в икономия на ЕЕ и ТЕ изразена в парични потоци.

3. Чрез обследване за енергийна ефективност като част от техническия паспорт на строежите, извършвана при условията и по реда на Закона за устройство на територията.
4. Чрез организиране на база данни с информация за фактическото положение на обекта и предстоящи проекти за реализация.
5. Посредством съвременни и модерни технически средства за измерване и архивиране на резултатите включващи прецизни уреди за измерване на температури, налягания, разход и скорост на газове, течности и флуиди, а също и чрез компютъризиран термовизионен контрол на съоръжения, сгради, работни и контактни повърхности.
6. Чрез обработка на резултатите посредством лицензиран специализиран технологичен и икономически софтуер предоставен от водещи европейски фирми.
7. Сертифициране.
Какви са резултатите?
* Обследването за енергийна ефективност определя количествено и качествено потреблението на енергия. Това е вътрешен анализ, който има за обект един от основните ресурси на икономическите субекти – енергийният. Той е необходим при функционирането на всяка фирма, независимо от вида на дейността й и дава решения в следните направления:
1. Предоставя се реалистична информация за съществуващото положение в аспект на енергопотребление и състояние на сградата (обекта) от енергоспестяваща гледна точка.
2. Определя се действителния необходим разход на енергия.
3. Предлагат се решения за оптимизиране на енергопотреблението.
4. Разработват се програми за енергийна ефективност.
5. Дефинират се целите за ефективен енергиен мениджмънт /ЕЕМ/ като:
- Определя се най-изгоден вариант на база комплексна технико-икономическа оценка;
- Изготвят се препоръки за реализация;
- Изготвят се линейни времеви графици за реализацията с определяне на основните етапи.
6. Определя се срока на възвръщаемост на инвестициите (Payment Back).
Как гарантираме тези резултати?
1. Чрез използване на подхода: “Сключване на договор за енергоспестяване с гарантиран резултат.”
2. Чрез реализиране финансирането на разработен с помощта на фирмата проект от Фонд „Енергийна ефективност в България” и/или други партниращи финансови институции.
3. Чрез цялостно обслужване на обекта по време и след изтичане на договорните отношения като се гарантират бъдещи резултати при пълно спазване на изискванията към предложените решения.
4. Чрез обучение на техническия екип на клиента за комплексна поддръжка.