ОТ ВСИЧКИ НАС ЗАВИСИ РАЦИОНАЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА И СОБСТВЕНИЯ НИ ЖИЗНЕН КОМФОРТ!
За нас
ЗА НАС

„Енерджи Сейвинг” ООД е създадена през 2005 г.и дейността й е в областта на услугите свързани с консултиране, одитиране, проектиране, управление на проекти, свързани с енергетиката, енергийната ефективност и енергийния мениджмънт на предприятия ,сгради и енергийни обекти.

Работим в тясно сътрудничество с експерти, специалисти и консултанти в областта на енергетиката,енергийната ефективност, автоматизация на енергийния мениджмънт, контрол и намаляване на вредните емисии в машиностроенето, строителството, леката и тежка промишленост.

Специалисите, работещи във фирмата в областта на енергийната ефективност са преминали обучение и притежават необходимата квалификация за извършване на дейността.

От 2006 г."Енерджи Сейвинг"ООД изпълнява дейности в областта на ВЕИ/възобновяеми енергийни източници/.

Нашите планове? Съществува огромен потенциал за подобряване на енергийната ефективност в България.Изправена пред поетото задължение да спира енергопроизвеждащи мощности България най-сетне пое пътя на енергоспестяването и енергийната ефективност.Това е пътя на гарантираното спокойствие и сигурност свързани с разходите за енергия и топлина."Енерджи Сейвинг" може да осигури компетентна помощ и съвети в тази област с препоръки за енергоспестяващи мерки на обектите чрез професионално изготвени документи и планирани разходи с минимален срок на възвръщаемост.

Сериозният бизнес в България познава отлично дълбокия смисъл на понятието"енергийна ефективност", като двигател за успеха и конкурентността на дейността си.

В последните години проблемът "качество " беше изместен от проблемът "енергоемкост" на продукцията.България има много примери за качествено родно производство.Но енергията като част от цената на всеки краен продукт или услуга е предизвикателство , което все повече мениджъри се опитват да преодолеят по най-рационален начин.

Въвеждането на енергийния мениджмънт в промишлените предприятия повишава енергийната ефективност чрез три основни направления:

От активността и професионализма на всеки един от нас зависи как най-рационално да използваме енергията и да си осигурим жизнен комфорт. Верният поглед върху тези проблеми и новата култура на потребление на енергия са инвестиция в утрешния по-качествен живот на поколения българи.

Важен въпрос в това направление е оползотворяването на съществуващия потенциал за енергоспестяване. В съответствие със Закона за енергийната ефективност, ежегодно ще се изготвят отчети с оценка на прилаганите мерки, информация за които ще се предоставя и на Агенцията по енергийна ефективност, с което да гарантираме нашата лоялност, прецизност в изпълнение на поетите ангажименти и постигане на отлични и компетентни резултати.