ДА ОСИГУРИМ ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА СИ!
Комбинирани централи
ДЕЙНОСТ

Използването на Когенерацията като енергийно решение е добре развито в Европа. Понастоящем тя осигурява около 10 % от електропроизводството в Европа, 10 % от европейския пазар  на топлоенергия и малка част от енергията за охлаждане. Когенерационни централи могат да бъдат намерени из цяла Европа и размерите им варират от няколко киловата до над 500 МW. Когенерацията се използва във всички сектори на европейската икономика, от индивидуални сгради до тежка индустрия и големи топлофикационни системи. Когенерацията използва всички видове горива – от въглища, газ и течни горива до биогорива и слънчева енергия.
Ако трябва да дадем определение на този процес, то това е комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. В сравнение с традиционното производство на електроенергия, тук допълнително отделената топлина (считана иначе за страничен ефект от работата на инсталацията), се използва за задоволяване на отоплителните нужди на потребителите. По този начин се икономисват както средства, така и горива.
С използване на тези системи, ефективността на производството на електроенергия може да се повиши средно от 30-50% до 80-90%. Чрез използване на Когенерацията за производство на електрическа и топлинна енергия се реализират около 40% икономия на използваното гориво. От финансова гледна точка това означава, че потребителите ще заплатят за същото количество изразходвана енергия само 60% от стойността на горивото.
От съществено значение за техническата ефективност на когенерационните системи е постоянния отоплителен товар, който осигурява проектната работа на двигателя и генератора. Напоследък активно се разработват и схеми позволяващи оползотворяването на част от високотемпературните (до 150° C) газове за хладопроизводство в климатични и промишлени инсталации с абсорбционни, сорбционни и/или компресорни термомашини - така наречените тригенерационни схеми. Те повишават постоянния отоплителен товар, увеличават инсталираната мощност и времето на използваемост на когенератора.
Основни предимства на когенерационните модули:

Инсталацията за когенерация се състои от четири основни елемента:
Първичен двигател;
Електрогенератор;
Система за усвояване на отделената топлина - топлообменник;
Система за контрол и управление.

По правило когенераторните системи се класифицират според типа на първичния двигател, генератора, а така също според вида на използваното гориво.

В зависимост от конкретните изисквания, ролята на основен двигател може да се изпълнява от:

Двигател с вътрешно горене;
Парна турбина;
Газова турбина;
Микротурбина ;
Водородни горивни клетки.
Генераторите могат да бъдат:
Синхронни;
Асинхронни.
Топлообменникът е основен агрегат във всяка когенераторна инсталация, в който се използва енергията на отработените горещи газове от двигателя на електрогенератора.

Икономайзер -  за повишаване на производителността на топлинната част от когенерационната система, топлообменникът може да се допълни с икономайзер - топлообменник, осигуряващ предварително подгряване на топлоносителя до подаването му в основния топлообменник, където нагряването на топлоносителя се извършва от вече топлите изходящи  газове на двигателя.
Възможности за приложения на когенерационните модули:
Обществени сгради – болници, училища, театри и др.;
Жилищни комплекси;
Индустриални предприятия;
Хотели, търговски центрове, ресторанти;
Оранжерии;
Плувни и спортни зали;
Отоплителни централи;
Пречиствателни станции, сметища.
Етапи в инвестиционния процес при изграждане на централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (когенератори)
Инвестиционно проектиране
Набавяне    на    изходни    данни,   документи    и    изготвяне    на   задание    за проектиране:
Виза за проектиране;
Задание за проектиране;
Работен проект.
Разрешения и лицензия
Лицензия от ДКЕР.
Писмено искане за проучване условията и начина на присъединяване.
Разрешение за строеж.
Договори за присъединяване.
Строителство и монтаж
Договори между участниците в строителството.
Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво.
Застраховане в проектирането и строителството.
Завършване на строителството. Разрешение за ползване  
Екзекутивни чертежи.
Установяване годността за приемане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.
Присъединяване към електрическата мрежа.
Присъединяване към топлопреносната мрежа.
Въвеждане в експлоатация.
Политиката на ЕС предвижда насърчаване на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия. За целта е приета Директива 2004/8/ЕС за насърчаване на когенерацията на основата на полезна топлина във вътрешния пазар, изменяща Директива 92/42/ЕС. Насочена е главно към енергопроизводството в  секторите: конвенционална енергетика, топлоснабдяване и промишленост. То може да повиши значително ефективността на централите, използвайки като горивна база природен газ. Директивата е въведена в българското законодателство с приемането на новия Закон за енергетиката.Факт е, че тези централи (особено с местно значение) могат да използват като гориво отпадъчна биомаса, както и градски битови отпадъци.
Директива 2004/8/ЕС
Във връзка с насърчаването на когенерацията, на 26 януари 2004 Съветът на ЕС одобрява поправките, приети на второ четене от ЕП. Това цели, от една страна, повишаване на енергийната ефективност и енергоспестяването, а от друга - намаляване на емисиите на СО2, отделян в атмосферата. Освен това се отчита и сигурността на енергийните доставки. Чрез директивата се предвижда прилагане на регулаторна рамка за насърчаване и развитие на когенерацията в границите на ЕС.
Този нов законодателен акт включва и разпоредби, свързани с експлоатацията на електрическата мрежа и различни тарифни въпроси, както и определянето на съотношението между топлинна и електрическа енергия и на централите за комбинираното им производство.
С тази стъпка на практика се одобряват всички поправки, приети от ЕП на 18 декември 2003 година. По принцип те се отнасят до следните области:

С приемането на тези текстове се сложи край на дебатите относно процеса на насърчаване реализирането и използването на когенерацията в ЕС и по този начин се премахнаха бариерите към постигане на общо възприемане на технологията и нейните предимства.