ПОПИТАЙТЕ НИ И НИЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ ПРАВИЛНИЯ ОТГОВОР!
Административни процедури
ДЕЙНОСТ

Изтегли Декларация по чл.17 от ЗМДТ
Указания:
При подаване на декларация по чл.17 от ЗМДТ:
Декларацията се попълва с всички данни за собственика като в колона 7 се вписва „8.15”. В т.8.15 на втора страница на декларацията вписвате номера на сертификата дата на издаване, както и името на фирмата - издател.
!!!Задължително се прилага копие на издадения сертификат в пълното му съдържание от 4 страници.

Изтегли Декларация по чл.14 от ЗМДТ
При подаване на декларация по чл.14 от ЗМДТ:
Декларацията се попълва с всички данни за собственика, записва се  основанието за промяна, номера на сертификата, дата на издаване, както и фирмата - издател.

!!!Задължително се прилага копие на издадения сертификат в пълното му съдържание от 4 страници

Административните процедури са свързани с освобождаване от данък сгради. Всички сгради получили сертификат за енергийни характеристики и въведени в експлоатация преди 01.01.2005 г. могат да бъдат освободени от този данък за съответния период от време, предвиден в Закон за местните данъци и такси и Закон за енергийна ефективност.