АКТУАЛНА И ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЕКИ!
Изяви
ЗА НАС
08.03.2011 г.  
Стартира схемата "Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" на Оперативна прогама "Регионално развитие", на обща стойност 63 милиона лева.

На проведената Втората годишна конференция за устойчиво строителство и енергийна ефективност BuildinGreen ,заместник-министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова съобщи в панела "Съществуващият сграден фонд: преодоляване на предизвикателствата", че на 15.06.2011 г. се очаква да стартира схемата "Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" на Оперативна прогама "Регионално развитие", на обща стойност 63 милиона лева. Дейностите, които ще бъдат финансирани, са: обследване за енергийна ефективност и внедряване на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ; обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради – ремонт на покрив, фасада, дограми по фасадата, стълбища, коридори, входни врати, асансьори, щрангове и инсталации. За повече подробности и разяснения за участие в Прогрмата може да се свържете с нас на посочените контакти.
16.02.2011 г.  
Стартира обследване за енергийна ефективност на производствена база за брашно и млевни продукти находяща се в гр.София като за целта „Енерджи Сейвинг”ООД сключи договор със собствениците „София Мел”ЕАД.
12.2010 г.  
„Енерджи Сейвинг”ООД предаде успешно работата си по договор за обследване на промишлена система, сключен с „Булконс Първомай”АД. Проекта беше финансиран частично от програма BAS на ЕБВР, предоставяща безвъзмездно финансиране на техническа помощ за малки и средни предприятия.
04.11.2010 г.  
МРРБ одобри проектите по приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1:”Дребномащабни местни инвестиции”, схема BG161PO001/4.1. – 03/2010 “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”.

„Енерджи Сейвинг” ООД е работила по проектите на Община Кричим, Община Опан, Община Сунгурларе и Община Павел баня. Първите три са одобрени за получаване на финансиране. Договорите ще бъдат подписани до края на годината. Община Павел баня отпада на етап „Административно съответствие”, въпреки че бяха консултирани от нас относно реда за подготовка на необходимите документи, които трябва да бъдат представени задължително, в т.число и „Оценка за енергийна ефективност на инвестиционен проект съгласно ЗУТ”.
30.10.2010 г.  
„Енерджи Сейвинг”ООД предаде успешно работата си по договор за обследване на промишлена система, сключен с „Колев и Колев”ООД. Проекта беше финансиран частично от програма BAS на ЕБВР, предоставяща безвъзмездно финансиране на техническа помощ за малки и средни предприятия.
26.10.2010 г.  
МРРБ одобри проектите по приоритетна ос 1: „Устойчиво интегрирано градско развитие”, операция 1.1:”Социална инфраструктура”, схема BG161PO001/1.1. – 09/2010 “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”.

„Енерджи Сейвинг” ООД е работила по проектите на Община Костинброд, Община Долни Дъбник, Община Созопол, Община Панагюрище, Община Куклен, Община Божурище и Община Велинград. Първите четири са одобрени за получаване на финансиране. Договорите ще бъдат подписани до края на годината. Останалите две са в допълнителния списък с одобрени проекти и ще получат финансиране при първа възможност.
Април 2010 г  
През Април 2010 г.“Енерджи Сейвинг” ООД и „Старт Инженеринг” АД спечелиха конкурс за модернизация на автоматичен регулатор на честота и мощност на хидрогенератор №1 на ВЕЦ”Стара Загора”
15.03.2010  

„Енерджи Сейвинг”ООД сключи ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО с ЕНЕРГРУП 09” СЛ, Испания. Енергруп 09 планира да разшири дейността си като инвестира в разработването и осъществяването на проекти за изграждане на фотоволтаични електрически централи („ФЕЦ”) на територията на Република България. При реализирането на Проектите Енергруп ще работи съвместно с ”Енерджи Сейвинг” ООД заради високия професионализъм, компетентност, познаване на законодателната рамка в България и регулаторната практика при развитието на проекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. „Енерджи Сейвинг”ООД отговаря за цялостното реализиране на процеса по развитие на Проекта и осъществява комуникацията с участниците в процеса (в това число собственици на поземлените имоти, върху които ще се развива Проектът, съответното електроразпределително или електропреносно предприятие, компетентните регулаторни институции и т.н.).

Февруари 2010  

През Февруари 2010 г. в Брюксел бяха представени приоритетите на програма „Интелигентна енергия Европа ”2010.
Предвиден бюджет за 2010 г.: 56 милиона евро.
Финансирани дейности:  Такива свързани с Плана за действие на ЕС за енергийна ефективност и Директивата за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници.
Кой може да кандидатства: Юридически лица - публични или частни, регистрирани на територията на Европейския съюз, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Хърватия.
Какво прави един проект допустим за финансиране по програма Интелигентна Енергия Европа”:

  1. Ясни цели, голямо въздействие, европейска добавена стойност
  2. Най-малко 3 партньорски организации от 3 различни допустими страни.
  3. Продължителността на проекта е максимум 3 години.
  4. Бюджет на проекта: Между € 0.5 - 2.5 милиона

Размер на безвъзмездното финансиране: до 75% от признатите разходи.
Срок за кандидатстване: До 24 юни 2010, 17.00 (местно време в Брюксел).

Как да кандидатствате: Единствено по електронен път след регистрация на сайта на програмата: http://ec.europa.eu/intelligentenergy.
   
Стартира програма ЕЛЕНА /ЕВРОПЕЙСКА ЛОКАЛНА ЕНЕРГИЙНА АСИСТЕНЦИЯ/ на Европейска инвестиционна банка. Какво е ЕЛЕНА прочетете тук или на www.eib.org.
Архив на по старите новини и събития можете да намерите тук.